หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบลบ้านแก้ง ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
 
โครงสร้างองค์กร
 
โครงสร้างเทศบาลตำบลบ้านแก้ง
 
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแก้ง
 
รองนายก ทต.   รองนายก ทต.
 
ที่ปรึกษานายก ทต.   เลขานุการนายก ทต.
ประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านแก้ง
 
รองประธานสภา ทต.
 
เลขานุการสภา ทต.
 
สมาชิกสภา ทต.
 
โครงสร้างส่วนราชการ
 
ปลัด
(นักบริหารงานเทศบาล กลาง)
 
 
หน่วยตรวจสอบภายใน
 
รองปลัด
(นักบริหารงานเทศบาล ต้น)
 
สำนักปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานทั่วไป กลาง)
  กองคลัง
(นักบริหารงานคลัง กลาง)
  กองช่าง
(นักบริหารงานกองช่าง กลาง)
1.ฝ่ายอำนวยการ ต้น
นักบริหารงานทั่วไป ต้น
  งานบริหารทั่วไป
  งานบริหารงานบุคคล
  งานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย
  งานกิจการสภาฯ
  งานนิติการ งานเทศบัญญัติ
2.ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ ต้น
นักบริหารงานทั่วไป ต้น
  งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
  งานประชาสัมพันธ์
  งานจัดทำและพัฒนาระบบ
สารสนเทศ
  งานจัดทำงบประมาณ
3.ฝ่ายพัฒนาชุมชน ต้น
นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ต้น
  งานพัฒนาชุมชน
  งานสังคมสงเคราะห์ เด็ก สตรี
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ทุพพลภาพ
ผู้ด้อยโอกาส ผู้ไร้ที่พึ่ง
และประสบปัญหาต่าง ๆ
  งานจ่ายเบี้ยยังชีพผู้พิการ
ผู้สูงอายุ และการส่งเสริมอาชีพ
4.ฝ่ายส่งเสริมการเกษตร ต้น
นักบริหารงานการเกษตร ต้น
  งานส่งเสริมการเกษตร
  งานสถานีสูบน้ำ
 
1.ฝ่ายบริหารงานคลัง ต้น
นักบริหารงานคลัง ต้น
  งานการจ่ายเงินการรับเงิน
  งานจัดทำบัญชี
  งานเกี่ยวกบการจัดซื้อ
จัดจ้างและจัดหา
2.ฝ่ายพัฒนารายได้ ต้น
นักบริหารงานคลัง ต้น
  งานพัฒนารายได้
  งานข้อมูลแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพย์สิน
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
1. ฝ่ายการโยธา ต้น
  งานออกแบบและเขียนแบบ
  งานควบคุมการก่อสร้าง
และซ่อมบำรุง
  งานสาธารณูปโภค
  งานวิศวกรรม
  งานผังเมือง ตาม พรบ.การผังเมือง
  งานปรับภูมิทัศน์
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
กองการศึกษาฯ
(นักบริหารงานศึกษา ต้น)
  กองสาธารณสุขฯ
(นักบริหารงานสาธารณสุข)
1.ฝ่ายบริหารการศึกษา ต้น
นักบริหารงานการศึกษา ต้น
  งานบริหารการศึกษา
  งานบริหารงานบุคคลของ
พนักงานครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก
  งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
  งานส่งเสริมประเพณี
ภูมิปัญญาท้องถิ่นและ
ศิลปวัฒนธรรมของ
ท้องถิ่น
 
1. ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข ต้น
นักบริหารงานสาธารณสุข ต้น
  งานบริหารงานสาธารณสุข
  งานอนามัยสิ่งแวดล้อม
  งานส่งเสริมสุขภาพ
  งานบริการรักษาความสะอาด
   
   
   
   
   
   
 
 
 
 
เทศบาลตำบลบ้านแก้ง
ยินดีให้บริการประชาชนด้วยความเต็มใจ
 
 
 
 
 
 
 
 
เทศบาลตำบลบ้านแก้ง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ 36110 โทรศัพท์ : 044-100-197,198 โทรสาร : 044-100-198
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลบ้านแก้ง
จำนวนผู้เข้าชม 372,820 เริ่มนับ 18 ต.ค. 2566
จัดทำโดย : NAXsolution.com